Japan

Fallek Chemical Japan
PC Kanda Bldg, 3RD Floor
16-4, Uchikanda 1- Chome
Chiyoda-Ku, Tokyo
Japan 101-0047
Tel: 81-3-3291-2017
81-3-3291-2018
81-3-3291-2019
Fax:81-3-3233-2978